Menü Bezárás

Általános Partner Szerződési Feltételek

a https://digitaliskola.hu
domain és aldomainjei alatti partnerprogram kapcsán.

Általános partner szerződési feltételek

hatályos: 2018. augusztus 16. napjától visszavonásig

A jelen Általános partner szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁPSZF) Györfiné Szabó Orsolya egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében partnerként szereplő természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁPSZF minden, olyan jogügyletre vonatkozik, amely során partneri (továbbértékesítői) viszony kerül kialakításra Szolgáltató és Partner között a

digitaliskola.hu

domain név és aldomainjei alatt működő tanfolyamok közül, továbbá a regisztrációval létrejövő felhasználói fiók használatára.

A Partner a Ptk. 8:1. §-ban foglaltakra figyelemmel nem minősül Fogyasztónak, figyelemmel arra, hogy a partnerprogram keretei között ő üzleti tevékenységet végez, a jelen partneri szerződést üzleti tevékenységi körébe esően köti meg.

A jelen ÁPSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.

1. Felek megjelölése

1.1. Szolgáltató

Név: Györfiné Szabó Orsolya
Székhely és levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A.
Telefonszám: +36 70 3158462
E-mail cím: hello@szaboorsolya.hu
Adószám: 6893633-1-29
EV nyilvántartási szám: 40469504

A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.

1.2. Partner

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a praeambulumban megjelölt domainek alatt nyújtott elektronikus kereskedelmi jellegű szolgáltatások továbbértékesítését, ajánlását végzi. A Szolgáltató Partnere kizárólag az a személy lehet, aki a Szolgáltatótól bármilyen fizetős tartalmat igénybe vesz.

1.3. Felek

Szolgáltató és Partner együttesen.

2. A partneri szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte

2.1. A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege

A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Partner által ajánlott, fizetős tartalom igénybe vételére irányuló, sikeres ajánlás alapján, melynek során Szolgáltató új Vevővel köt szerződést, Partner részére jutalékot fizet. Partner arra vállal kötelezettséget, hogy a Szolgáltató tanfolyamait, egyéb on-line fizetős tartalmait olyan természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére ajánlja, akik Szolgáltatónak nem ügyfelei és korábban sem voltak ügyfelei.

2.2. A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége

A partneri szerződés érvényes, aktív vevői regisztráció nélkül is megköthető.

2.3. A szerződés létrejötte

A szerződés akkor jön létre, amikor a Partner a csatlakozási űrlapon jelezve szándékát a partnerprogramba jelentkezik

2.4. A szerződés formája, őrzési idő

A Felek között a termék megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak megszűnését követő 1 évig őrzi.

2.5. A jelentkezés

2.5.1. A partnerprogramba történő jelentkezés regisztrációs űrlapon keresztül történik. A szükséges adatok megadását követően (e-mail cím, jelszó) a leendő partner a jelentkezésével egyidejűleg feliratkozik a hírlevélre (ennek elfogadása feltétele a jelentkezésnek), illetve köteles elfogadni a jelen általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót (mindkettő feltétele a jelentkezésnek). 

2.6. Az adatbeviteli hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Partnernek a jelentkezés során a regisztráció befejezése előtt van lehetősége. Amennyiben Partner az adatbeviteli hibát a jelentkezést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Partner a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap délelőtt 9:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.

2.7. A jelentkezés visszaigazolása

A jelentkezés visszaigazolása 24 órán belül történik.

2.8. A szerződés időtartama

A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.

2.9. A szolgáltatásnyújtás területi korlátai

Szolgáltató kizárólag Magyarország területén nyújtja a szolgáltatást, külföldi számlázási vagy szállítási cím megadásával történő megrendelés teljesítését Szolgáltató nem vállalja.

3. A szolgáltatási szerződés teljesítése

3.1. Fizetési feltételek, számlázás

3.1.1. A Szolgáltató a Partner részére a partner kikérése alapján fizeti ki a jutalékot a Partner által közvetített szolgáltatások befolyt díjai után. A Szolgáltató jutalékot fizet az alábbi esetekben:
– a Partner által közvetített, ismétlődő fizetéses terméket vásárló új vásárlók esetén, minden egyes ismétlődő díjfizetés után, a partnerirodában rögzített mértékben;
– a Partner által közvetített fizetős tartalmak megvásárlását követően a befolyt összeg után, a partnerirodában rögzített mértékben;
– kikérhető minimum összeg: 5 000 Ft

3.1.2. Szolgáltató a Partner részére kifizetett jutalékról évente a Partner személyi jövedelemadó-bevallásához szükséges M30-as nyilatkozatot rendelkezésre bocsátja.

3.2. A felhasználói fiók

3.2.1. A szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a partner vevői fiókjához hozzárendeli a partneri állapotot (partneri webiroda). A Partner a partneri webirodában érheti el az általa közvetített előfizetett tanfolyamokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó elszámolást.

3.2.2. A felhasználói fiókot Szolgáltató mindaddig biztosítja Partner részére, amíg a partnerprogram alapját képező szolgáltatási szerződés közöttük fennáll. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlésére a Partner kérésére sor kerülhet, a felhasználói fiók törlése a szerződés megszűnését eredményezi. Az automatikus inaktiválás, vagy a Partner kérésére történő törlés együtt jár az addig ajánlott vásárlók Partnerhez kapcsolásának elveszítésével is, az ajánlott vásárlók jövőbeni vásárlásai után a törölt Partner jutalékokra nem tarthat igényt.

3.3. A panaszkezelés módja

3.3.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál

3.3.1.1. A Szolgáltató a Partner szolgáltatással vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az 1.1. pontban rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségein biztosítja.
A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Partnerrel közölni.
3.3.1.2. Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Partnerrel folytatott beszélgetést jegyzőkönyvben rögzíti, szolgáltató hangrögzítést nem alkalmaz. A panaszfelvételi jegyzőkönyvet Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig.
3.3.1.3. A szóbeli (telefonon vagy a székhelyen történő személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet, másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Partner ismert számlázási címére megküldi.
3.3.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Partner ismert e-mail címére történő elektronikus levéllel történik.
3.3.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

3.3.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás

Tekintettel arra, hogy Partner nem minősül fogyasztónak, a fogyasztóvédelemhez fordulás joga nem illeti meg.

3.3.3. Békéltető Testülethez fordulás

Tekintettel arra, hogy Partner nem minősül fogyasztónak, a békéltető testülethez fordulás joga nem illeti meg.

4. Egyéb rendelkezések

4.1.

A Partner a Szolgáltató által biztosított weboldalakat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partnert a weboldalak használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Partner a weboldalak használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

4.2.

A Partner az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Partner az adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Partner adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

4.3.

A Szolgáltató a weboldalak használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes partneri magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

4.4.

A honlapok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

4.5.

A weboldalak WordPress alapon működő információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen weboldalak látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

4.6.

A Szolgáltató a jelen ÁPSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé.

4.7.

Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁPSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

4.8. Mellékletek

Jelen ÁPSZF-hez 3 (három) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:

1. számú melléklet: Fogalommagyarázat
2. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása
3. számú melléklet: Regisztráció törlése kérelemminta

1. sz. melléklet

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett weboldalakon működő partnerprogram általános szerződési feltételeihez

Fogalommagyarázat

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1. Fogyasztó

1.1. „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
1.2. „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
1.3. A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Felhasználó

A praeambulumban rögzített honlapok látogatója.

3. Webáruház

A praeambulumban rögzített honlapokon működtetett on-line tartalomszolgáltatás.

2. sz. melléklet

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett weboldalakon működő partnerprogram általános szerződési feltételeihez

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

A webáruházakban történő szolgáltatási tevékenység tekintetében

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
  • a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
  • a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

3. sz. melléklet

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett weboldalakon működő partnerprogram általános szerződési feltételeihez

Regisztráció törlése iránti kérelemminta

(csak a regisztráció törlése iránti szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Györfiné Szabó Orsolya
4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A.
hello@szaboorsolya.hu

Alulírott kijelentem, hogy a Szolgáltató és köztem létrejött alábbi felhasználói szerződés kapcsán gyakorlom felmondási jogomat:

Regisztrált e-mail cím: ………………………………………………………………………………

Regisztrált név: ……………………………………………………………………………….

Értesítési telefonszám: ……………………………………………………………………………….

Regisztráció törlésének oka (nem szükséges megjelölni):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy a törölni kért fiókból folyamatban lévő megrendelést

indítottam / nem indítottam.

Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen elindított megrendelést a regisztrációm törlése nem érinti, azt a Szolgáltató részemre továbbra is teljesíteni köteles.

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)

…………………………………………………………
Fogyasztó aláírása
(csak postai visszaküldés esetén)

5. Letöltések

5.1. ÁPSZF letöltése

A teljes ÁPSZF letölthető >>> IDE KATTINTVA.

5.2. Regisztráció törlése iránti kérelemminta letöltése

A Regisztráció törlése iránti kérelemminta letölthető >>> IDE KATTINTVA.